Jakich formalności należy dopełnić, aby rozpocząć budowę domu?

Posiadanie własnego domu jest marzeniem wielu osób. Do jego realizacji niezbędne jest pozyskanie lub zgromadzenie środków finansowych na inwestycję oraz dokonanie zakupu działki. A to dopiero początek. Zanim ruszą prace budowlane, konieczne jest dopełnienie formalności oraz uzyskanie pozwoleń i zebranie dokumentacji. Od czego zacząć?

Plan zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy

Jeszcze przed zakupem projektu budowy, a najlepiej przed zakupem działki, należy zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego lub jeśli nie ma planu, z decyzją o warunkach zabudowy. Dokumenty te informują o przeznaczeniu użytkowym działki, linii zabudowy, dopuszczalnej kubaturze budynku, jego kształcie i specyfice dachu. Do rozpoczęcia budowy niezbędny jest także wypis i wyrys z MPZP. Kolejny krok, to uzyskanie decyzji warunków dostawy mediów, czyli pozwolenie na przyłącza prądu, gazu, kanalizacji i wody. Przed wyborem projektu należy jeszcze zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektów. Aby uzyskać pozwolenie na wybudowanie domu, należy złożyć do urzędu kompletny projekt budowlany, sporządzony według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Sprawie Szczegółowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego. Po wyborze projektu domu można ubiegać się o pozwolenie na budowę. Do jego otrzymania niezbędne jest dołączenie dziennika budowy i oświadczenia kierownika budowy. Dopiero teraz można zgłosić rozpoczęcie budowy. 

Opinie dodatkowe

Jeśli działka była użytkowana w celach rolniczych, należy zwrócić się o decyzję o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, czyli tzw. odrolnienie. Gdy z różnych powodów nie ma możliwości wybudowania domu pożądanej wielkości na danej działce zgodnie z przepisami, można wystąpić o zgodę na odstępstwo od przepisów. W przypadku, gdy występują na niej trudne warunki gruntowe, niezbędne jest wykonanie opinii geotechnicznej. Jeśli natomiast do dział kinie ma zjazdu, należy dodatkowo zadbać o takie zezwolenie.